ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Foundacion Prikichi - SFP -

Als u of uw bedrijf zich opgeeft voor een cursus bij Stichting Fundacion Prikichi gelden de volgende algemene voorwaarden.  

Artikel 1. DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

SFP: De Stichting Fundacion Prikichi, met als handelsbenamingen Stichting Prikichi, PRiKiCHi, www.prikichi.nl, www.cursus-papiaments.nl, gevestigd op de Weteringkade 42 in Den Haag.

Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij SFP inschrijft voor een Cursus of daarvoor een offerte ontvangt. Deze (rechts)persoon heeft een doel voor ogen namelijk het volgen van een Cursus klassikaal of via het internet.

Opdrachtgever: Het bedrijf dat zich bij SFP inschrijft voor of een offerte ontvangt voor een In-Company Cursus.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen SFP en opdrachtgever/cursist.

Cursus: een door SFP verzorgde CURSUS CONVERSATIE PAPIAMENTS of workshop dan wel enige vorm van Cursus. Cursus(sen) kan/kunnen onderverdeeld zijn in één of meerdere cursusmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere cursusweken.

Cursusmateriaal: Cursus- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook dat wordt gebruikt als onderdeel van de Cursus.

Cursusbijdrage: Het cursusgeld van de Cursus inclusief lesmaterialen en exclusief inschrijfgeld.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SFP en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen Cursus.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als SFP en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De opdrachtgever/cursist gaat een Overeenkomst met SFP aan door middel van inschrijving voor een Cursus.

3.2 Inschrijving vindt plaats per e-mail via het door SFP verstrekte digitale inschrijfformulier.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop SFP het inschrijfformulier en de cursusbijdrage heeft ontvangen.

3.4 De opdrachtgever/cursist dient eerst volledig de cursusbijdrage te hebben voldaan voordat hij definitief van een plaats verzekerd is.

3.5 Nadat de aanmelding in het systeem is verwerkt, ontvangt de opdrachtgever/cursist een bevestiging via e-mail.

3.6 De opdrachtgever/cursist is niet gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van SFP. SFP kan nadere voorwaarden en/of kosten verbinden aan deze toestemming.

Artikel 4. CURSUSBIJDRAGE

Cursist

4.1 (a) De cursusbijdrage per Cursus komt tot stand door de wet vraag en aanbod.

(b) Transport en Parkeerkosten worden verrekend bij Privé cursus aan huis.

4.2 Cursusbijdragen kunnen periodiek worden gewijzigd.

4.3 SFP is niet btw-plichtig, U betaalt dus geen btw.

In-company Cursus

4.4 Bij een In-company Cursus wordt de cursusbijdrage vooraf schriftelijk vastgelegd.

4.5 (a) De cursusbijdrage voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud.

(b) Transport en parkeerkosten worden verrekend.

4.6 SFP heeft het recht cursusbijdrage van In-company cursussen gemotiveerd te wijzigen

4.7 De factuur voor de In-company cursus dient 10 dagen voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. LEGITIMATIE

5.1 Bij inschrijving voor een Cursus is de Cursist verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden aan het adres van SFP.

Dat adres is te vinden op www.cursus-papiaments.nl, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.

5.2 De Cursist is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de Cursus een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van een of meer medewerkers van SFP te tonen, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat. (Niet van toepassing voor degene die de cursus volgt via internet)

Artikel 6. BEËINDIGING EN WIJZIGING CURSUS

6.1 Annuleren na inschrijving is mogelijk, echter zonder restitutie van cursusbijdrage

6.2 Tussentijdse beëindiging – om welke reden dan ook – leidt niet tot restitutie van de Cursusbijdrage. Ook leidt het verzuimen van het volgen van de Cursus aan de zijde van de Cursist niet tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de Cursusbijdrage.

6.3 Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Cursus naar het oordeel van SFP onvoldoende is, is SFP gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Cursus deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het SFP vrij om met de Cursist overeen te komen dat de betreffende Cursus op een andere datum en/of tijdstip zal worden gevolgd. In geval van annulering zal SFP het reeds door de opdrachtgever/cursist betaalde bedrag voor de geannuleerde Cursus restitueren, maar is SFP niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de opdrachtgever/cursist in verband met die annulering. (Niet van toepassing voor degene die de cursus volgt via internet)

 6.4 SFP behoudt zich het recht voor om Cursussen, lessen, dagen en tijden tussentijds te wijzigen.

Artikel 7. CURSUSMATERIALEN 

7.1 Cursusmaterialen dienen ter aanvulling en ondersteuning van een les en op zichzelf staand, kan dit verwarring creëren.

7.2 (a) Na inschrijving wordt voor 10 weken wekelijks voor één les, een woordenlijst elektronisch toegestuurd naar de Cursist.

(b) alle andere Cursusmateriaal worden alleen gedurende de lessen uitgedeeld, geen uitzondering hierop! (Voor degene die de cursus volgt via internet worden de Cursusmaterialen wekelijks elektronisch toegestuurd)

7.3 Bij annulering of beëindiging van een Cursus heeft de Cursist alleen recht op de woordenlijsten (totaal 10).

7.4 Van het door SFP ontwikkelde lesmethode en lesmateriaal blijven alle rechten aan SFP voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anders.

7.5 De opdrachtgever/cursist is aan SFP per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000 per overtreding, onverlet het recht van SFP om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. CURSUSDUUR

8.1 Groepscursussen (Beginners) zijn voor maximaal 4 cursisten.

(a) 4 cursisten = 28 uur - 14 lessen van elk 2 uur.

(b) 1 of 2 cursisten = 18 uur - 12 lessen van elk 1½ uur

8.2 Privé- en Internetcursussen

1 of 2 cursisten = 18 uur - 12 lessen van elk 1½ uur

8.3 Groepscursussen (Gevorderden) zijn voor maximaal 5 cursisten

20 uur - 10 lessen van elk 2 uur

8.4 In-Company cursussen maximaal 4 cursisten

(a) 3 - 4 cursisten = 28 uur - 14 lessen van elk 2 uur.

(b) 1 of 2 cursisten = 18 uur - 12 lessen van elk 1½ uur

Voor meer dan 4 cursisten, 2 gropen.

Artikel 9. GARANTIE

9.1 SFP garandeert dat de Cursist Papiaments zal spreken binnen de afgesproken periode, mits hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden: 15 woorden per dag leren, alle lessen bijwonen, persoonlijke inzet en interesse.

Artikel 10. LESLOKAAL

10.1 De Cursus vindt plaats in de door SFP in Antilliaanse sfeer ingerichte woonkamer.

10.2 Tijdens de Cursus is de Cursist volledig aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan al hetgeen zich in het leslokaal (in de ruimste zin van het woord) bevindt.

10.3 Eten en drinken is toegestaan in het leslokaal.

10.3 In-Company cursussen worden gegeven binnen uw bedrijf of desgewenst op de locatie van uw keuze.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

SFP is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de deelnemers aan de

Cursus.

Artikel 12. DIPLOMA of CERTIFICAAT 

12.1 Een Diploma of Certificaat wordt uitsluitend uitgereikt aan die Cursisten die alle niveaus van de CURSUS CONVERSATIE PAPIAMENTS voor beginners en/of voor gevorderden hebben gevolgd; hun eindresultaat heeft dan ook de vereiste standaard en krijgt daardoor de goedkeuring van de docente(n). In alle andere gevallen wordt een verklaring van deelname afgegeven. 

12.2 Kosten: Diploma € 35 (Beginners), Certificaat € 35 (Gevorderden) Verklaring € 25 (Beginners of Gevorderden).

Artikel 13. OVERMACHT

13.1 Indien SFP door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is SFP gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van SFP op betaling door Cursist voor reeds door SFP verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. SFP zal Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal SFP alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor SFP tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, weeralarm, brand, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, natuurrampen, elektriciteitsstoringen in het lokaal van SFP of en verder alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van SFP kan worden gevergd dat ze haar verplichtingen jegens Cursist (verder) nakomt.

Artikel 14. PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

14.1 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijst SFP erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van SFP. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over Cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal SFP deze gegevens niet verstrekken aan derden.

14.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.3 Door Cursist verstrekte informatie wordt door SFP, diens personeel en/of voor SFP werkzame personen vertrouwelijk behandeld. SFP conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

14.4 Het auteurs- en portretrecht; gedurende de lessen maakt SFP video’s en foto’s. De gemaakte video’s en/of foto’s zijn eigendom van SFP en valt onder auteursrecht. In geval van gefotografeerde Cursist, valt dit onder de wet “portret zonder opdracht”. Bovengenoemde foto’s en video's kan worden gepubliceerd in onze Chatgroep, op onze Webpagina, Twitteraccount en/of Facebookpagina. Als een Cursist een “redelijke belang” heeft om zich tegen de publicatie te verzetten kan hij dit schriftelijk bekend maken.

Artikel 15. VRAGEN EN KLACHTEN

15.1 Vragen van administratieve aard worden door SFP beantwoord binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door SFP per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SFP, nadat de opdrachtgever/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever/cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

15.3 Vragen over de inhoud van de Cursus en/of cursusmaterialen stelt Cursisten direct aan de Docent.

ARTIKEL 16. WIJZIGINGEN

16.1. SFP is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever/cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien SFP niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van SFP dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van SFP.

16.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen SFP en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomsten, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst kunnen worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Den Haag.

 

Den Haag, 8 april 2018